Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 19-26
Tóm tắt: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá trong giai đoạn 2001-2010; đạt bình quân trên 5%/năm. Tuy nhiên, về bản chất, mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo chiều rộng của Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 vẫn là mô hình tăng trưởng chất lượng thấp, kém hiệu quả và để đạt được sự tăng trưởng đó, có khi chúng ta phải trả giá đắt vì đã khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên dẫn tới ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái, đe dọa an ninh lương thực… Vì vậy, đặt ra vấn đề cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp: từ chủ yếu theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại. Bài viết nhằm khái quát chung mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp; nêu rõ sự cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp từ chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu. Để làm rõ nội dung trên, tác giả đã sử dụng những tư liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp thống kê, khảo sát, để tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá bản chất mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp theo chiều rộng, và sự cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp; từ đó nêu lên giải pháp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp từ chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu.
Từ khóa: Mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp; tăng trưởng theo chiều rộng; tăng trưởng theo chiều sâu; chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Tra cứu bài báo