Đặc trưng của nền nông nghiệp mới trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn cầu hóa

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 8-11
Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi xây dựng một nền nông nghiệp mới, đảm bảo những chức năng mới của nông nghiệp trong tương lai. Nền nông nghiệp mới cần có những công nghệ thích hợp và hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững và có tính cạnh tranh cao. Chủ thể của nền nông nghiệp đó, gốm doanh nghiệp, thương nhân và nông dân, nhưng nông dân vẫn là cái gốc, họ sẽ là chủ nhân của các trang trại, doanh nghiệp nhỏ trong nông nghiệp, là chủ thể trên đồng ruộng chứ không phải là người làm thuê. Để đảm bảo cạnh tranh, qui mô lớn trong sản xuất và thương mại, cần có liên kết mạnh mẽ giữa các tác nhân trong ngành nông nghiệp, giữa nông dân và các tác nhân trong chuỗi ngành hàng theo chiều dọc và liên kết theo chiều ngang (theo ngành nghề và cả theo vùng sản xuất). Cần có sự ổn định vể qui hoạch và sử dụng đất đai ở nông thôn, ven đô thị, có sự kết nối nông nghiệp với công nghiệp, giữa đô thị và nông thôn thông qua các luồng hàng nông nghiệp. Mỗi vùng cần có một sự đặc trưng về nông nghiệp theo lợi thế vùng, đảm bảo tính nhân văn và xã hội, nông nghiệp là công cụ để kiếm sống của người dân chứ không chỉ lợi nhuận. Để đảm bảo xây dựng một nền nông nghiệp trong tương lai, cần có sự cải cách sâu rộng, chiến lược nghiên cứu cả về công nghệ, qui hoạch không gian, tổ chức sản xuất, ngành hàng, chính sách…
Từ khóa: Nông nghiệp mới, công nghệ, liên kết, môi trường, nông dân, nhân văn
Tra cứu bài báo