Giải pháp nâng cao kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân tỉnh Phú Thọ

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 34-39
Tóm tắt: Để phát triển nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho nông dân một cách ổn định và bền vững, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã bước đầu quan tâm và chú trọng đến công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn. Kết quả của công tác đào tạo nghề đã góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, từ đó giúp họ có thể tìm và tự tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Nghiên cứu dưới đây sẽ đi sâu phân tích thực trạng, tìm hiểu nhu cầu của nông dân về công tác đào tạo nghề nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông nghề nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Từ khóa: Giải pháp, đào tạo nghề, nông nghiệp, nông dân, tỉnh Phú Thọ
Tra cứu bài báo