Tăng đầu tư cho nông nghiệp- Giải pháp bảo đảm cho khu vực kinh tế này thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 3-7
Tóm tắt: Nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm cả nông nghiệp-lâm nghiệp và ngư nghiệp) là khu vực có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong suốt hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, trong việc gia tăng số lượng và giá trị các mặt hàng nông sản xuất khẩu, trong việc thu hút, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Thế nhưng, đầu tư cho nông nghiệp thời gian qua lại không ngừng suy giảm, từ 12, 25% trong tổng đầu tư của Ngân sách Nhà nước năm 2000 xuống chỉ còn khoảng 6,15% năm 2010. Hiện nay, khu vực nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 60% dân cư của cả nước và 48,7% lực lượng lao động của toàn xã hội. Rõ ràng, khu vực rộng lớn này không được công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì đến năm 2020 đất nước ta khó có thể cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng đầu tư cho nông nghiệp bởi vậy đã trở thành một đòi hỏi bức xúc trong những năm tới. Bài viết này tập trung giải quyết vấn đề bức xúc ấy.
Từ khóa: Nông nghiệp, đầu tư, công nghiệp hóa- hiện đại hóa
Tra cứu bài báo