Vai trò của Nhà nước trong phát triển nông thôn: Một số vấn đề về lý luận ở Việt Nam

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 12-18
Tóm tắt: Thông qua cách tiếp cận có sự tham gia và dựa trên các thông tin, số liệu của các bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và của các cơ quan, tổ chức liên quan, bài viết đã phân tích tóm lược một số quan điểm, lý luận về vai trò của Nhà nước trong phát triển nông thôn ở Việt Nam như: Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong phát triển nông thôn, vai trò đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng chiến lược và kế hoạch cho phát triển kinh tế– xã hội nông thôn, phát triển giáo dục đào tạo, phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, cung cấp vốn tín dụng cho phát triển nông thôn, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ các đối tượng thiệt thòi và phát huy vai trò của Nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong quá trình phát triển.
Từ khóa: Vai trò của Nhà nước, phát triển nông thôn, Nhà nước, Việt Nam
Tra cứu bài báo