Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 78-81
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) bằng việc sử dụng các mô hình CAPM, Fama-French và Carhart. Nghiên cứu này mở rộng mô hình Carhart bằng cách đưa thêm các yếu tố phần bù ROE, phần bù E/P và phần bù doanh thu vào mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lợi nhuận thị trường, phần bù quy mô, phần bù giá trị, phần bù thu nhập và phần bù doanh thu có tác động tích cực, trong khi đó các yếu tố phần bù xu hướng và phần bù lợi nhuận lại có tác động tiêu cực lên suất sinh lời cổ phiếu.
Từ khóa: Tỷ suất sinh lời, cổ phiếu, sàn giao dịch, phần bù, Hồ Chí Minh
Tra cứu bài báo