Đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 101-104
Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Nhà nước về công tác đạo tạo, hướng nghiệp và dạy nghề cho người lao động, đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định có hơn 40% lao động năm 2009 có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ thợ bậc 3/7 trở lên), năm 2011 tăng lên 68%. Những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế kể từ khi thực hiện chương trình cải cách quốc gia “đổi mới trong đào tạo và dạy nghề” đã mang lại một thách thức rất lớn cho hệ thống giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề. Nền kinh tế phát triển cần một lực lượng lao động có kỹ năng nghề, nhưng ở Nam Định đang thiếu lao động chuyên môn được đào tạo bài bản ở mọi trình độ, hậu quả dẫn đến thiếu nhân lực có trình độ trong các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng. Điều này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, do đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững.
Từ khóa: Đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, người lao động, bậc thợ
Tra cứu bài báo