Doanh nghiệp kiến tạo tri thức: Nghiên cứu trường hợp Alphanam

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 82-90
Tóm tắt: Tri thức và khả năng sáng tạo và sử dụng tri thức được coi như nguồn lực quan trọng nhất cho lợi thế cạnh tranh bền vững của một doanh nghiệp. Nghiên cứu này là một phần nỗ lực của chúng tôi trong việc giới thiệu quá trình kiến tạo tri thức tại doanh nghiệp Việt Nam thông qua nghiên cứu tập đoàn Alphanam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công ty thành công bởi vì họ linh hoạt trong việc đáp ứng những thay đổi của khách hàng và các bên liên quan. Nghiên cứu này cũng đưa ra một số gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai về quản trị dựa trên tri thức tại các công ty thuộc ngành nghề khác nhau và có xuất xứ quốc gia khác nhau.
Từ khóa: Kiến tạo tri thức; công ty kiến tạo tri thức; tập đoàn Alphanam
Tra cứu bài báo