Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 37-42
Tóm tắt: Khủng hoảng nợ công ở một số quốc gia và rủi ro “lây lan” sang quốc gia khác đang làm thay đổi chính sách đầu tư của nhiều nước. Vì vậy, chính sách tài khóa thắt chặt (mà cụ thể là cắt giảm đầu tư công) đang được nhiều nước thực hiện. Tuy nhiên, do tính chất sử dụng “lâu dài” của những hàng hóa và dịch vụ mà hoạt động này tạo ra, đầu tư công đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đến sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Bài viết này nhằm làm rõ khái niệm đầu tư công sẽ được sử dụng, trên cơ sở phân tích thực trạng đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ xét trên góc độ quy mô và hiệu quả đầu tư dựa trên chỉ số ICOR, bài viết hy vọng đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng.
Từ khóa: Đầu tư công, hiệu quả đầu tư, Bắc Trung Bộ
Tra cứu bài báo