Nâng cao hiệu quả hoạt động cung hàng, nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 91-96
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu hoạt động cung hàng của doanh nghiệp trong đó tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình đúng thời điểm (Just In Time). Từ các phân tích, bài báo đề xuất một số giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả cung hàng tại doanh nghiệp. Các giải pháp đề xuất chứng minh được hiệu quả thông qua một tình huống thực tế và có thể áp dụng cho các doanh nghiệp tương tự.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng, quản lý nguồn cung, dự trữ
Tra cứu bài báo