Phát triển tài chính và bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 3-17
Tóm tắt: Phát triển tài chính có thể ảnh hưởng tới thực trạng phân phối thu nhập. Bằng việc sử dụng số liệu cấp tỉnh, bài viết này nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa phát triển tài chính và bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam từ năm 2002 đến 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển tài chính có tác động tích cực làm giảm bất bình đẳng về thu nhập, phát hiện này phù hợp với rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trước đó. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định phát triển tài chính tương tác với trình độ giáo dục có tác động liên hợp làm giảm bất bình đẳng về thu nhập. Chúng tôi cũng không tìm thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết của Greenwood và Jovanovic về mối quan hệ hình chữ U ngược giữa phát triển của ngành tài chính và bất bình đẳng.
Từ khóa: Phát triển tài chính, bất bình đẳng về thu nhập, Việt Nam
Tra cứu bài báo