Quản trị doanh nghiệp ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 61-77
Tóm tắt: Trong vài năm gần đây, vấn đề quản trị doanh nghiệp đang trở nên ngày càng phổ biến. Quản trị doanh nghiệp được coi là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung. Quản trị doanh nghiệp ngân hàng càng quan trọng hơn bởi vì các ngân hàng đóng một vai trò to lớn trong nền kinh tế thông qua nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng là thúc đẩy việc phân bố vốn và quản trị rủi ro. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp các thông tin về quản trị doanh nghiệp ngân hàng dưới góc độ nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn. Trong khuôn khổ lý thuyết, nghiên cứu này sẽ cung cấp cho độc giả những khía cạnh cơ bản của quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị doanh nghiệp ngân hàng nói riêng với hai mô hình nghiên cứu phổ biến. Trong nghiên cứu thực tiễn, tác giả lựa chọn ngẫu nhiên một số ngân hàng cho mẫu nghiên cứu và sử dụng các mô hình kinh tế lượng để kiểm tra tác động của một số biến liên quan đến quản trị doanh nghiệp lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy số thành viên hội đồng quản trị và tỉ lệ an toàn vốn có một ảnh hưởng to lớn lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động của ngân hàng, Số thành viên Hội đồng quản trị, Tỉ lệ an toàn vốn, và Thành phần hội đồng quản trị.
Tra cứu bài báo