Về tranh chấp lao động và đình công

KT&PT, Số 183 (II), tháng 9 năm 2012, trang 97-100
Tóm tắt: Tranh chấp lao động là một hiện tượng tất yếu xảy ra trong mối quan hệ giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng loa động (NSDLĐ), và đình công là ‘vũ khí’ cuối cùng của NLĐ nhằm đạt được những yêu sách về quyền hoặc lợi ích. Tuy nhiên, những cuộc đình công cần tiến hành như thế nào để được nhìn nhận là một công cụ cần thiết làm cho môi trường lao động được lành mạnh hơn là một vấn đề bức thiết trong tình hình mối quan hệ lao động (QHLĐ) hiện nay.
Từ khóa: Công đoàn cơ sở, môi trường lao động, pháp luật lao động, quan hệ lao động, thương lượng tập thể
Tra cứu bài báo