Các yếu tố tác động và đề xuất nâng cao kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 71-77
Tóm tắt: Sử dụng số liệu khảo sát sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bài viết này nghiên cứu các yếu tố tác động tới kết quả học tập của sinh viên trong trường. Bài viết đề cập tới 5 nhóm yếu tố tác động tới kết quả học tập của sinh viên bao gồm: đặc điểm của môn học, đặc điểm của sinh viên, các yếu tố thuộc về giảng viên, yếu tố thuộc về đặc điểm của gia đình sinh viên, và các yếu tố khác. Từ kết quả ước lượng hồi quy đa biến, nghiên cứu này sẽ đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa kết quả học tập của sinh viên tại trường.
Từ khóa: Đại học Kinh tế Quốc dân, kết quả học tập, sinh viên, yếu tố tác động.
Tra cứu bài báo