Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đăk Nông

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 46-55
Tóm tắt: Đăk Nông là một tỉnh nghèo và kém phát triển thuộc vùng Tây Nguyên. Mạng lưới doanh nghiệp mới bước đầu phát triển, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô bé, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, năng lực cạnh tranh thấp,... Bài viết tập trung vào đánh giá thực trạng phát triển, năng lực cạnh tranh, nguyên nhân dẫn tới năng lực cạnh tranh, cũng như sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tình Đăk Nông. Từ những kết quả đánh giá trên bài viết đã kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đăk Nông. Những giải pháp đó bao gồm: (1) tích cực tạo môi trường pháp lý, xã hội thuận lợi cho doanh nghiệp, (2) cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội đầu tư, (3) cộng đồng doanh nghiệp nâng cao tính tích cực, năng động sáng tạo.
Từ khóa: năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đăk Nông
Tra cứu bài báo