Quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu điển hình ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 65-70
Tóm tắt: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (QLCTRSH) dựa vào cộng đồng - khuyến khích các thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động quản lý một cách chủ động và nhận trách nhiệm đối với các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện, giám sát các nội dung QLCTR. Đây là một cách tiếp cận mới phù hợp với xu hướng tăng cường xã hội hóa và trao quyền đồng thời đem lại nhiều lợi ích chung cho cộng đồng và nhà quản lý. Bài viết này nhận diện và phân tích nghiên cứu điển hình cụ thể về mô hình QLCTRSH dựa vào cộng đồng ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trên các khía cạnh môi trường, kinh tế, xã hội và quản lý. Căn cứ vào các phân tích này, một số giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng và duy trì mô hình theo hướng bền vững.
Từ khóa: chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải dựa vào cộng đồng
Tra cứu bài báo