Sử dụng hợp lý số liệu trên báo cáo tài chính khi phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 42-45
Tóm tắt: Số liệu trên báo cáo tài chính do các doanh nghiệp cung cấp không phải luôn luôn là cơ sở hợp lí cho việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp do sự tồn tại của các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, sai sót của bản thân doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính và thay đổi trong chế độ kế toán – tài chính. Để có được cơ sở dữ liệu hợp lí cho phân tích, nhà phân tích cần thực hiện điều chỉnh số liệu trên các báo cáo tài chính trước khi tính toán các chỉ số tài chính. Bài viết này bao gồm hai nội dung cơ bản: (1) các trường hợp dẫn đến sự không hợp lí của số liệu trên báo cáo tài chính và (2) sử dụng các số liệu này như thế nào khi phân tích báo cáo tài chính.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, phân tích số liệu, tài chính doanh nghiệp
Tra cứu bài báo