Văn hóa doanh nghiệp góp phần làm hài hòa quan hệ lao động

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 61-64
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tình hình tranh chấp lao động và đình công có xu hướng ngày một gia tăng, làm ảnh hưởng không ít tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Sở dĩ có tình trạng trên là do bất ổn trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vậy làm sao để xây dựng quan hệ lao động hài hoà? Một trong những biện pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa là phát triển văn hóa doanh nghiêp. Một doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp tốt sẽ tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên, tạo nên chuẩn mực hành xử chung để hướng tới mục tiêu đạt kết quả và phát triển cùng nhau. Phát triển văn hóa doanh nghiệp góp phần hài hòa quan hệ lao động là mục tiêu quan trọng mà người sử dụng lao động và nhà quản lý lao động cần thực hiện và phát triển hiện tại cũng như tương lai.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, quan hệ lao động
Tra cứu bài báo