Các giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 48-56
Tóm tắt: Đăk Lăk là một tỉnh nằm giữa khu vực miền trung, có tiềm năng về đất đai để phát triển nông, lâm nghiệp nhất là cà phê, cao su, ngô, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc… giàu tiềm năng về thủy điện, than bùn và phát triển công nghiệp chế biến; có nhiều cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, giàu truyền thống văn hóa dân tộc… Những năm gần đây nền kinh tế xã hội của tỉnh đang phát triển khá mạnh nhưng chưa đạt mong muốn, một trong các yếu tố cản trở sự phát triển là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ cao. Để đẩy mạnh hội nhập và phát triển kinh tế từng bước đưa Đăk Lăk trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng Tây Nguyên, trước hết phải có chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hợp lý nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài báo góp phần nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đăk Lăk trong những năm tới.
Từ khóa: Giải pháp, Nhân lực, Chất lượng cao, Đắk Lắk
Tra cứu bài báo