Đánh giá quá trình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí ở đồng bằng sông Hồng

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 40-47
Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài viết là phản ánh cứu tình hình thực thi chính sách miễn thuỷ lợi phí (TLP) ở khu vực Đồng bằng sông Hồng; nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống; kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: chính sách miễn TLP trực tiếp tác động làm giảm chi phí sản xuất (CPSX), đồng thời tăng thu nhập cho các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính sách này cũng đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực thi như giảm ý thức của người dân trong việc sử dụng tiết kiệm nước; giảm ý thức bảo vệ công trình thuỷ lợi và ý thức trong thanh toán nợ đọng TLP; mất công bằng giữa các hộ có nhiều diện tích canh tác ở đầu hệ thống và cuối hệ thống; giảm diện tích một số cây trồng vụ đông do tính phức tạp về lịch tưới của cây vụ đông, kết quả này chỉ ra rằng chính sách miễn TLP cần cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho các mùa vụ, cây trồng và đối tượng được hưởng lợi.
Từ khóa: Đánh giá, thực thi, miễn thủy lợi phí, chi phí, hộ nông dân.
Tra cứu bài báo