Một số giải pháp chủ yếu phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 57-62
Tóm tắt: Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn. Trong những năm qua, mạng lưới giao thông nông thôn Việt Nam có những phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quy hoạch có tính đồng bộ, kinh phí đầu tư rất hạn hẹp và dàn trải, công tác bảo trì không được chú ý, thiếu cán bộ quản lý và kỹ thuật... Để phát huy vai trò của giao thông nông thôn, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, hết sức coi trọng công tác quy hoạch từ trung ương đến địa phương, tích cực thu hút các nguồn lực xã hội, đầu tư đúng mức cho công tác bảo trì, tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chú trọng đào tạo nhân lực cho quản lý trong xây dựng và bào trì.
Từ khóa: Giao thông nông thôn, phát triển giao thông nông thôn.
Tra cứu bài báo