Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm về đo lường chất lượng việc làm và vận dụng vào Việt Nam

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 22-30
Tóm tắt: Chất lượng việc làm là một khái niệm đa chiều, tổng hợp từ nhiều khía cạnh cả từ bản thân công việc và các yếu tố liên quan. Chính vì vậy, việc phát triển một chỉ số hoặc một hệ thống chỉ số đo lường nó là khó khăn. Để xây dựng chỉ số chất lượng việc làm cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Bài viết này thảo luận và đưa ra cái nhìn tổng quát về khái niệm, các tiêu thức đánh giá chất lượng việc làm. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra các bài học kinh nghiệm trong việc đo lường chất lượng việc làm nhằm đưa ra một cách nhìn, chỉ số đo lường chất lượng việc làm ở Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng việc làm, đo lường, chỉ số đo lường chất lượng việc làm
Tra cứu bài báo