Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 3-8
Tóm tắt: Quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) là công việc trọng tâm của quản lý nhà nước trong nông nghiệp. Để làm được điều đó, cần phải nắm được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về thuốc BVTV. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết này tập trung thảo luận khái niệm, đặc điểm,5 nội dung và 9 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc BVTV. Mặt khác, bài báo cũng thảo luận kinh nghiệm quản lý nhà nước về thuốc BVTV của một số nước trong vùng để đề xuất những ngụ ý chính sách cho Việt Nam về quản lý nhà nước về thuốc BVTV.
Từ khóa: Lý luận, Thực tiễn, Quản lý Nhà nước, Thuốc bảo vệ thực vật
Tra cứu bài báo