Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp nâng cao tính khả thi của chính sách phát triển nông nghiệp

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 9-15
Tóm tắt: Thành tựu sau gần 30 năm Đổi mới của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của quá trình đổi mới thể chế, chính sách, đặc biệt và khởi đầu từ lĩnh vực nông nghiệp. Đảng và Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp-nông thôn. Vì nhiều nguyên nhân, có một số chính sách đã được ban hành, tuy nhiên, tính khả thi trong thực tiễn triển khai thực hiện còn thấp. Trên cơ sở tổng quan các tài liệu và kinh nghiệm thực tiễn, bài viết này luận bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp nâng cao tính khả thi của chính sách phát triển nông nghiệp. Bài viết đã phân tích, chỉ rõ 07 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi của chính sách. Từ thực tiễn triển khai thực hiện, bài viết cũng đã hệ thống hóa 06 bài học kinh nghiệm để góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực thi các chính sách phát triển nông nghiệp.
Từ khóa: Chính sách phát triển nông nghiệp, tính khả thi
Tra cứu bài báo