Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng rau an toàn của người dân ngoại thành Hà Nội

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 97-103
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phỏng vấn trực tiếp mẫu điều tra có liên quan tới vấn đề rau an toàn ở ngoại thành Hà Nội với điển hình là thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm). Mục tiêu của bài báo là phân tích: (1) Thực trạng sử dụng rau và rau an toàn trên địa bàn nghiên cứu; (2) nhu cầu các sản phẩm rau an toàn; (3) Đề xuất một số giải pháp để cung ứng rau an toàn cho ngoại thành Hà Nội. Đa số các hộ đều mong muốn được tiêu dùng rau an toàn nhưng thực tế vẫn còn nghi ngờ về chất lượng rau an toàn trên thị trường. Hàm logit được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng rau an toàn của người dân. Kết quả cho thấy thu nhập và trình độ học vấn có ảnh hưởng rõ ràng tới nhu cầu tiêu dùng rau an toàn. Mức độ sẵn lòng chi trả thêm bình quân để được tiêu dùng sản phẩm rau an toàn là 13,2 ngàn đồng/ngày/hộ. Để giải quyết nhu cầu tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, nhóm giải pháp đưa ra là: Phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ; tăng cường nhận thức của người dân; phát triển và tổ chức thị trường rau an toàn.
Từ khóa: Nhu cầu tiêu dùng, rau an toàn, người dân, bằng lòng trả
Tra cứu bài báo