Nhận thức và ứng xử của nông dân đồng bằng sông Hồng đối với rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 89-96
Tóm tắt: Các nghiên cứu có liên quan đến rủi ro thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trước đây mới chỉ đề cập đến nhận thức và ứng xử của người sản xuất. Thực tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng cho thấy, việc phản ánh mối quan hệ giữa nhận thức và ứng xử của người sản xuất là hết sức quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro từ thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là trong sản xuất rau. Bài viết này tập trung phân tích nhận thức của người sản xuất (bao gồm nhận thức về thuốc, rủi ro thuốc đến con người, về rủi ro thuốc đến môi trường, quản lý thuốc BVTV, thời gian cách ly, phun thuốc và xử lý sau phun thuốc) và những ứng xử của người phun thuốc (chọn mua thuốc, sử dụng thuốc, sử dụng bảo hộ lao động, sau phun thuốc, thời điểm thu hoạch) từ đó chỉ ra những khoảng trống trong mối quan hệ giữa nhận thức và ứng xử của người sản xuất rau quản lý rủi ro thuốc BVTV.
Từ khóa: Nhận thức, Ứng xử, Nông dân, Rủi ro, Bảo vệ thực vật, Rau, Đồng bằng sông Hồng
Tra cứu bài báo