Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề ở Việt Nam

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 31-39
Tóm tắt: Các cơ sở dạy nghề có vai trò quan trọng đối với đào tạo nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Ở Việt Nam, những năm qua, các cơ sở dạy nghề tăng nhanh, qui mô tuyển sinh lớn với nhiều ngành nghề đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề cũng được tăng cường; cơ sở vật chất cho dạy nghề cũng được đầu tư. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài việc đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho hàng triệu người lao động, các cơ sở dạy nghề cũng bộc lộ những hạn chế và đối mặt với các thách thức. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và xin ý kiến tham vấn của chuyên gia, bài viết này đánh giá những thành tựu, hạn chế trong đào tạo nghề của Việt Nam giai đoạn 2001-2010; bối cảnh, cơ hội, thách thức và nhu cầu đào tạo nghề đang đặt ra và những giải pháp thiết thực nhằm phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cho hợp lý.
Từ khóa: Phát triển; Mạng lưới; Dạy nghề
Tra cứu bài báo