Rủi ro thuốc bảo vệ thực vật và ứng xử của người tiêu dùng nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau: Nghiên cứu điển hình ở Hải Dương và Thái Bình

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 104-110
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc rau do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trở thành mối nguy hại đe dọa sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Bởi vậy, an toàn thực phẩm trở thành vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Bằng những thông tin định tính và định lượng thu thập từ 120 người tiêu dùng ở 2 tỉnh Hải Dương và Thái Bình, bài viết tập trung phân tích thực trạng ngộ độc rau của người tiêu dùng ở 2 địa phương trong những năm gần đây; đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về rủi ro thuốc BVTV và giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV trong rau; và tìm hiểu ứng xử của người tiêu dùng nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV trong tiêu dùng rau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng đã thay đổi ứng xử của mình trong lựa chọn mua rau, cách chế biến rau và cách ăn rau. Một số gợi ý chính sách như tăng cường tập huấn cho người tiêu dùng về rủi ro và giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV, về bảo vệ người tiêu dùng và quản lý thuốc BVTV được đề xuất.
Từ khóa: Người tiêu dùng, nhận thức, hành vi, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ thực vật, rau
Tra cứu bài báo