Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Tổng quan một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 16-21
Tóm tắt: Phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai thực hiện ở hầu hết các vùng nông thôn trong cả nước thôn trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm cả trong quá trình xây dựng và thụ hưởng kết quả. Kết quả nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn cho thấy sự tham gia của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới có vai trò cực kỳ quan trọng và được coi là chìa khóa then chốt là để đảm bảo cho sự thành công của chương trình. Để tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trước hết cần xác định người dân chính là chủ thể xây dựng nông thôn mới, đồng thời cần tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia vào ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp thôn, xã; phát huy vai trò của người dân trong công tác tuyên truyền vận động, trong đóng góp vật tư nhân lực, trong giám sát thực hiện các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới... của địa phương.
Từ khóa: Kinh nghiệm, người dân, nông thôn mới, sự tham gia
Tra cứu bài báo