Sự thay đổi nguồn lực sinh kế của hộ dưới tác động của một số dự án giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 76-82
Tóm tắt: Hòa Bình là một tỉnh miền núi với thành phần dân tộc đa dạng và tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao so với các địa phương khác trong cả nước, chiếm 31,51%. Nhiều dự án giảm nghèo đã được triển khai trên địa bản tỉnh trong thời gian qua nhằm giúp hộ nghèo cải thiện các nguồn lực sinh kế, nâng cao thu nhập của hộ... Tuy nhiên, nguồn vốn sinh kế của hộ đã thực sự thay đổi như thế nào dưới tác động của các dự án giảm nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh? Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự thay đổi nguồn vốn sinh kế của hộ thông qua việc sử dụng công cụ đánh giá nhanh nông thôn (RRA),đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) và phương pháp phân tích định tính để thu thập thông tin và phân tích những kết quả đạt được trong việc triển khai các dự án giảm nghèo... Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung các dự án giảm nghèo đã có những tác động tích cực trong việc thay đổi nguồn vốn sinh kế của hộ. Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững, các dự án giảm nghèo nên tập trung vào cải thiện nguồn vốn đất đai và nguồn vốn xã hội của hộ trong thời gian tới.
Từ khóa: Nghèo; nguồn vốn sinh kế; chiến lược giảm nghèo
Tra cứu bài báo