Tìm hiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại các ao nuôi trồng thủy sản ở thành phố Bắc Giang

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 83-88
Tóm tắt: Những năm gần đây, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) ở Thành phố Bắc Giang đã ngày một phát triển, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng các hộ nuôi trồng thuỷ sản và quy mô diện tích của từng hộ. Tuy nhiên, điều này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nuôi trồng thủy sản và môi trường sống của dân cư trong xã. Môi trường nước trong các ao nuôi chưa đảm bảo cho thủy sản sinh trưởng và phát triển. Ảnh hưởng rõ nhất trong ao nuôi là hàm lượng Sắt tổng hợp cao, độ hòa tan của oxy trong nước (DO) thấp, hàm lượng oxy hóa sinh học (BOD) cao, nguy cơ phú dưỡng thường trực (NH4 cao). Thông qua các số liệu thứ cấp và số liệu điều tra được, cùng các phương pháp phân tích và hệ thống các chỉ tiêu, nghiên cứu này đã nghiên cứu tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại các ao nuôi trồng thủy sản của xã Song Mai, một xã điển hình về nuôi trồng thủy sản ở thành phố Bắc Giang, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời để phát triển NTTS trong khu vực theo hướng bảo vệ môi trường bền vững.
Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm, môi trường, Bắc Giang
Tra cứu bài báo