Ứng xử của nông dân nuôi trồng thủy sản thành phố Hải Phòng sau khi Việt Nam gia nhập WTO

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 63-69
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu ứng xử của hộ NTTS tại thành phố Hải Phòng sau khi Việt Nam gia nhập WTO cho thấy có sự thay đổi về cách ứng xử của các hộ, đặc biệt là đối với các hộ có quy mô sản xuất lớn đã tuân thủ các điều kiện về kỹ thuật chọn giống, giá đầu vào và đầu ra, phương thức nuôi, sử dụng thuốc kháng sinh và tiêu thụ. Có sự khác nhau về ứng xử giữa các quy mô, hầu hết những hộ chăn nuôi lớn ứng xử tốt hơn trước các tình huống. Trình độ, hệ thống thông tin và khuyến nông hay mức đóng góp của NTTS vào thu nhập của gia đình là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến ứng xử của người nuôi trồng.
Từ khóa: Ứng xử, nuôi trồng thủy sản, nông dân, WTO
Tra cứu bài báo