Điều hành giá cả trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 10-16
Tóm tắt: Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia trong lĩnh vực giá cả, trao đổi với Tạp chí Kinh tế và Phát triển về tình hình điều hành giá cả trong nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp.
Từ khóa: Điều hành giá cả, kinh tế thị trường
Tra cứu bài báo