Phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 74-77
Tóm tắt: Giáo dục đại học ở Việt Nam đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam trong đó phát triển các trường đại học ngoài công lập là giải pháp quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống giáo dục đại học. Bài viết này nhằm đánh giá và đề xuất một số giải pháp để phát triển hệ thống trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.
Từ khóa: đại học ngoài công lập, giảng viên, sinh viên, tuyển sinh, chính sách
Tra cứu bài báo