Đánh giá nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh: Trường hợp người tiêu dùng Hà Nội

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 46-55
Tóm tắt: Tiêu dùng xanh là một phần quan trọng của tiêu dùng bền vững - một trụ cột trong tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển mà nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang theo đuổi. Việt Nam đang xây dựng chương trình phát triển sản phẩm xanh tầm nhìn 2020. Nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng tiêu dùng mới này, nhóm nghiên cứu tiến hành một cuộc điều tra khảo sát đối với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, với mục tiêu đánh giá được thực trạng nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng cũng như tìm hiểu các yếu ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của họ. Kết quả thu được từ 221 phiếu điều tra cho thấy nhận thức của người tiêu dùng Hà Nội về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ, hành vi tiêu dùng xanh còn chưa phổ biến, và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của họ như đặc tính của sản phẩm, ảnh hưởng từ gia đình, xã hội và Chính phủ… Từ đó, những hàm ý chính sách phù hợp cho chính phủ và giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp đã được đề nghị, với mục tiêu thúc đẩy phong trào tiêu dùng xanh ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Từ khóa: tiêu dùng xanh, nhận thức, hành vi, sản phẩm xanh, Hà Nội
Tra cứu bài báo