Phương pháp tuyển dụng trong các tổ chức công

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 56-64
Tóm tắt: Bài viết xây dựng mô hình phản ánh bản chất của quá trình tuyển dụng trong tổ chức, là cơ sở nghiên cứu các phương pháp tuyển dụng trong tổ chức công. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khu vực công cần xây dựng hình ảnh và uy tín để có thể thu hút được lao động chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập, không chỉ là nơi cung cấp việc làm ổn định còn có môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khả năng thăng tiến rõ ràng, thù lao xứng đáng. Đối mặt với xu hướng già hóa dân số, các tổ chức công cũng nên có chiến lược tiếp cận nhóm lao động trẻ một cách tích cực ngay tại nơi họ đang được học tập và đào tạo để tránh nguy có thiếu hụt nguồn tuyển dụng. Thay vì chỉ chú trọng tới hồ sơ, bằng cấp, các tổ chức công nên tăng cường sử dụng kết quả thử việc, thử hành vi trong các quyết định tuyển chọn. Các hoạt động trong quá trình tuyển dụng như hoạt động định hướng, mô tả công việc, các hoạt động sau tuyển dụng như tạo động lực, đánh giá thực hiện công việc... cần được quan tâm đúng mức trong tuyển dụng tại các tổ chức công.
Từ khóa: phương pháp tuyển dụng, tổ chức công, già hóa, lao động trẻ.
Tra cứu bài báo