Đình công ở Việt Nam- Lý luận, thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 18-24
Tóm tắt: Quá trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư từ trong và ngoài nước làm cho quan hệ lao động (QHLĐ) có những biến đổi mạnh mẽ, nảy sinh tranh chấp lao động (TCLĐ) phức tạp. Đình công (ĐC) xảy ra khi các tranh chấp lao động không được giải quyết hoặc giải quyết không triệt để, không hợp lý. Những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể thì những cuộc đình công cũng ngày một gia tăng và càng trở nên phức tạp. Bài viết này khái quát một số lý luận cơ bản về đình công, đánh giá tình hình, đặc điểm, nguyên nhân của những cuộc đình công. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa và giải quyết đình công ở nước ta.
Từ khóa: Tranh chấp lao động, đình công, tổ chức Công đoàn, hội đồng hoà giải
Tra cứu bài báo