Giải pháp phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nước ta

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 37-43
Tóm tắt: Trung tâm logistics đóng vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự vận hành hiệu quả của hệ thống logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành kinh tế. Tuy nhiên thực tế hệ thống trung tâm logistics của nước ta lại chýa phát triển. Bài báo trình bày một số giải pháp phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam trên cơ sở chiến lược phát triển khu vực dịch vụ nước ta đến năm 2020 và kinh nghiệm thành công của một số nước trên thế giới.
Từ khóa: Trung tâm logistics, hệ thống trung tâm logistics, năng lực cạnh tranh
Tra cứu bài báo