Kiểm định “Hiệu ứng qui mô” trong phương pháp định giá ngẫu nhiên

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 128-132
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra phương pháp luận về kiểm định “hiệu ứng qui mô” trong các nghiên cứu định giá tài nguyên bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM), đồng thời thông qua việc định giá tài nguyên du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Vì làm ví dụ minh họa. Kết quả nghiên cứu cho thấy “Hiệu ứng qui mô” không phải là hiện tượng phổ biến trong CVM. Hơn nữa đây cũng không phải do khiếm khuyết của bản thân phương pháp. Nghiên cứu cũng đưa ra một số nguyên tắc khi tiến hành định giá tài nguyên bằng CVM để hạn chế “hiệu ứng qui mô”và tăng cường độ tin cậy của phương pháp này.
Từ khóa: Định giá ngẫu nhiên (CVM), Hiệu ứng qui mô, độ tin cậy của CVM
Tra cứu bài báo