Liên kết viện- trường trong hệ thống đổi mới quốc gia: Những nguyên tắt, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 133-138
Tóm tắt: Liên kết viện - trường - doanh nghiệp là một chủ trương quan trọng của Nhà nước nhằm phát huy tốt nhất các dạng nguồn lực của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động trong cả ba lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh. Bài viết trình bày vị trí của liên kết viện - trường trong hệ thống đổi mới quốc gia, những nguyên tắc, nội dung chủ yếu và những yếu tố ảnh hưởng đến liên kết viện - trường hướng đến việc xây dựng, thúc đẩy quan hệ hợp tác viện - trường nói riêng và viện - trường - doanh nghiệp nói chung theo hướng bên vững và hiệu quả.
Từ khóa: Liên kết, hợp tác, liên kết viện - trường
Tra cứu bài báo