Nghiên cứu thực nghiệm tình trạng thu nhập và chất lượng cuộc sống của hộ nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 50-67
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích thực trạng thu nhập, và chất lượng cuộc sống của 397 nông hộ bị tách biệt xã hội về kinh tế trong tổng số 725 nông hộ được điều tra ở 5 tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2010. Các nhận định của hộ nông dân về tác động của chính sách mà chính quyền trung ương, địa phương đang triển khai nhằm hỗ trợ họ trong việc tiếp cận tới thị trường lao động cũng được đưa vào phân tích trong nghiên cứu này nhằm giúp cho cán bộ quản lý thấy được mức độ tác động của các chính sách hiện hành lên đối tượng thụ hưởng để từ đó họ có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý hơn trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Nông dân, tách biệt xã hội về kinh tế, thu nhập, tích lũy, tiêu dùng, tài sản, thực thi chính sách
Tra cứu bài báo