Tác động của cắt giảm chi tiêu công tới thị trường lao động

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 3-17
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xem xét mức độ ảnh hưởng của các chính sách cắt giảm chi tiêu công đến việc làm và thu nhập, từ đó khuyến nghị chính sách cho sự phát triển của thị trường lao động. Đánh giá tác động cũng là điều quan tâm cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu. Bài viết này trình bày một phương pháp - đó là dựa trên mô hình cân bằng tổng thể (CGE) để phân tích tác động của chính sách cắt giảm chi tiêu công đến việc làm và thu nhập trong các ngành và nghề tại Việt Nam bằng cách sử dụng dữ liệu vĩ mô, bảng đầu ra đầu vào (Input-Output), số liệu điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006, năm 2008 và năm 2010.
Từ khóa: Cắt giảm chi tiêu công, thị trường lao động, mô hình cân bằng tổng thể
Tra cứu bài báo