Thông tin bất đối xứng trong bảo hiểm y tế Việt Nam- Một nghiên cứu thực nghiệm

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 25-36
Tóm tắt: Luật bảo hiểm Y tế Việt Nam năm 2008 đã đặt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014. Để xây dựng một hệ thống bảo hiểm y tế bền vững hướng tới mục tiêu này, chúng ta cần phải tính tới ảnh hưởng bất đối xứng trong việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là rủi ro đạo đức cụ thể và lựa chọn ngược. Bài viết này sử dụng các tính chất đặc biệt của hệ thống bảo hiểm Y tế Việt Nam để đánh giá các ảnh hưởng này. Các kết quả cho thấy ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng là rất nghiêm trọng và phổ biến đối với người cao tuổi, và không đáng kể đối với những người trẻ tuổi. Các kết luận trong bài viết sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho việc xây dựng các chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam.
Từ khóa: Thông tin bất đối xứng, rủi ro đạo đức, lựa chọn ngược, bảo hiểm y tế, PSM
Tra cứu bài báo