Thực trạng quan hệ lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 76-89
Tóm tắt: Kể từ năm 2006 tại các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Khánh Hòa liên tục xảy ra những vụ tranh chấp lao động (TCLĐ) và đình công. Nếu như cả năm 2011 các KCN chỉ xảy ra 3 vụ đình công thì chỉ trong 3 tháng đầu năm 2012 các KCN đã xảy ra 3 vụ đình công của 3 DN khác nhau[5]. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các KCN tỉnh Khánh Hòa hàng năm đều gia tăng, qua các thông tin về tình hình TCLĐ và đình công xảy ra mỗi năm đều tăng tính phức tạp và nghiêm trọng tại các KCN tỉnh Khánh Hòa, việc nghiên cứu tình hình lao động và quan hệ lao động (QHLĐ) nhằm phòng ngừa các vụ TCLĐ và đình công xảy ra của các DN sử dụng nhiều lao động là cần thiết, nhằm góp phần trong việc giữ ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa.
Từ khóa: Công đoàn cơ sở, đình công, Khánh Hòa, khu công nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động, quan hệ lao động, tranh chấp lao động
Tra cứu bài báo