Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho ngươfời lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Nghệ An

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 68-75
Tóm tắt: Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới được xây dựng đồng bộ và hiện đại. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh đã thay đổi nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc thu hồi đất nông nghiệp cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, không chuyển đổi được nghề nghiệp, khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, đặc biệt đối với người nông dân bị thu hồi đất đã và đang diễn ra. Nguyên nhân là một số địa phương thực hiện đền bù, tái định cư, đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất còn chưa hợp lý, dẫn đến việc khiếu kiện gây mất trật tự, an ninh xã hội. Bên cạnh đó, bản thân người dân bị thu hồi đất còn thụ động trông chờ vào Nhà nước, chưa tích cực tự đào tạo để đáp ứng với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết này nêu lên thực trạng về việc làm và bảo đảm đời sống của người dân có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị trong thời gian qua ở tỉnh Nghệ An, đồng thời cho thấy những khó khăn tồn tại. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống của người dân có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị trong thời gian tới.
Từ khóa: Việc làm nông thôn, thu hồi đất, Nghệ An, công nghiệp hóa, đô thị hóa
Tra cứu bài báo