Triển vọng phát triển thương hiệu vùng và giá trị thương hiệu nước mắm Phú Quốc Việt Nam

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 90-96
Tóm tắt: Bài viết trình bày các kết luận liên quan đến mối liên hệ giữa xuất xứ vùng sản phẩm với giá trị thương hiệu. Đồng thời phân tích các yếu tố của vùng sản phẩm và ngành nghề sản xuất truyền thống tác động đến sự phát triển thương hiệu vùng sản phẩm. Đánh giá cơ hội và xác định những nhân tố giúp hình thành thương hiệu vùng nước mắm Phú Quốc cũng như định hướng chiến lược cho việc xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu vùng nước mắm Phú Quốc. Phương pháp nghiên cứu của bài viết: tổng hợp và chọn lọc các lý thuyết về xuất xứ vùng sản phẩm, giá trị thương hiệu để chứng minh tác động của việc xây dựng thương hiệu vùng lên giá trị thương hiệu của một sản phẩm của vùng và áp dụng cho trường hợp nước mắm Phú Quốc . Bên cạnh đó, việc tổng hợp các dữ liệu từ quan sát thực địa các cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc và phân tích các dữ liệu về sản xuất tiêu thụ nước mắm Phú Quốc trên thị trường (theo báo cáo của Hiệp hội sản xuất nước mắm Phú Quốc) giúp đánh giá triển vọng phát triển thương hiệu vùng nước mắm Phú Quốc. Đóng góp của nghiên cứu: đánh giá tổng thể về công tác xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất nước mắm Phú Quốc và triển vọng hình thành vùng thương hiệu cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc. Đồng thời là cơ sở cho chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho các sản phẩm truyền thống có điều kiện tương đồng như nước mắm Phú Quốc.
Từ khóa: Thương hiệu vùng, giá trị thương hiệu, xuất xứ thương hiệu, xuất xứ quốc gia, và nước mắm Phú Quốc
Tra cứu bài báo