Vận dụng Bảng đánh giá thành quả tại công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 97-105
Tóm tắt: Để thực hiện mục tiêu chiến lược thâm nhập, khai thác thị trường nội địa, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của Công ty đóng tàu Nha Trang nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành đóng tàu Việt Nam, góp phần thực hiện thành công chiến lược Kinh tế biển của đất nước, nhóm tác giả đã chỉ ra rằng áp dụng mô hình quản trị bằng phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced ScoreCard) của Kaplan và Norton (1996) là phù hợp. Bảng đánh giá thành quả (BSC) của Công ty được thiết lập bao gồm 11 mục tiêu liên kết với nhau trong mối quan hệ nhân quả được đánh giá là các yếu tố quyết định thành công của Công ty trong việc thực thi chiến lược. Hệ thống 23 thước đo với các chỉ tiêu được xác định cụ thể, đo lường được, dựa trên nguồn lực và khả năng đáp ứng của Công ty đã lượng hóa để đo lường chính xác kết quả thực hiện các mục tiêu của từng khía cạnh. Các thước đo này phù hợp với khuyến nghị của các nhà nghiên cứu về bảng đánh giá thành quả và hoàn toàn có thể đánh giá được thành quả của Công ty trong việc thực thi chiến lược hiện nay. Việc thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang đã định hướng hành vi người lao động về tầm nhìn, chiến lược và mang lại những kết quả khởi đầu tốt đẹp.
Từ khóa: Thẻ điểm cân bằng, thị trường, doanh số, chiến lược, công ty đóng tàu Nha Trang
Tra cứu bài báo