Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 25-32
Tóm tắt: Khoa học và công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững nhưng lại chưa được đầu tư tương xứng và việc đầu tư cũng chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Bài viết phân tích thực trạng và triển vọng đầu tư phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp cho thời gian tới.
Từ khóa: khoa học công nghệ, đầu tư, cơ chế tài chính, kinh phí sự nghiệp khoa học
Tra cứu bài báo