Một số đề xuất về đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 14-18
Tóm tắt: Nhiệm vụ chính của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ cho xã hội. Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay được phân bố rộng khắp trong cả nước, hầu như địa phương nào cũng có cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chưa thực sự gắn công tác đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội. Nội dung bài viết này tác giả đã nêu ra những cơ hội, thách thức, thực trạng của giáo dục đại học Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục đại học; đổi mới toàn diện
Tra cứu bài báo