An sinh xã hội theo nguyên tắc đóng- hưởng đối với nông dân ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 71-77
Tóm tắt: Tiếp cận an sinh xã hội (ASXH) theo nguyên tắc đóng –hưởng đối với nông dân ở nước ta thực chất là nghiên cứu về sự tham gia của nông dân vào bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) và bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN). Kể từ khi có luật BHXH và Luật BHYT đến nay, sự tham gia của nông dân vào các hình thức này có sự phát triển, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, bài viết phân tích thực trạng, khó khăn hạn chế, nguyên nhân hạn chế và khuyếnn nghị một số định hướng hoàn thiện nhằm đẩy mạnh sự tham gia của nông dân vào hệ thống ASXH theo nguyên tắc đóng – hưởng những năm tới.
Từ khóa: an sinh xã hội đóng - hưởng, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện, nông dân
Tra cứu bài báo